Interrupce

Umělé přerušení těhotenství, na žádost ženy lze provést do 12. týdne od poslední menstruace, ve výjimečných případech ze zdravotních důvodů i po 12. týdnu těhotenství. Podmínky jsou upraveny podrobně zněním Zákona České národní rady 66/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství.

V České republice má žena sama možnost svobodně se o osudu svého těhotenství rozhodnout, k eventuálnímu potratu ji ovšem taky nikdo nesmí nutit. Podle našich platných zákonů lze graviditu ukončit na žádost ženy do 12. týdne (což odpovídá přibližně 10-ti týdnům od oplodňující soulože). Zákon rozlišuje jednak interrupci na žádost ženy a interrupci ze zdravotních důvodů. Právní rámec je stanoven Zákonem České národní rady č. 66/1986 Sb., upřesněný prováděcí vyhláškou č. 75/1986. Potrat cizí státní příslušnici je možné provést pouze tehdy, má-li povolení u nás k trvalému pobytu.

Interrupce na žádost ženy je úkonem hrazeným, jeho cena je stanovena v současnosti na částku cca 5000,- Kč (v případě tzv. "medikamentózně vedené interrupce" vyvolané pomocí léků ještě vyšší).  Může být provedena pouze tehdy, pokud od posledního ukončení těhotenství uplynulo nejméně šest měsíců. Výjimkou je pouze situace, kdy žena alespoň dvakrát rodila, nebo dovršila 35 let, nebo je důvodné podezření, že otěhotněla v důsledku trestné činnosti, která na ni byla spáchána.

Ukončení ze zdravotních důvodů je upřesněno vyhláškou a je hrazeno zdravotní pojišťovnou. Patři zde široká škála onemocnění, jež by se mohla těhotenstvím zhoršit, dále vysoké genetické riziko pro poškození plodu, věk matky nad 40 let, ale třeba i otěhotnění v důsledku znásilnění. Zdravotní důvody by také mohly ospravedlnit provedení ukončení dříve, než za zákonem předepsaných šest měsíců od předchozí interrupce. Ta může být provedena pouze se souhlasem ženy nebo z jejího podnětu.

 Existují však určitá právní omezení  provedení interrupce ve vztahu k věku ženy. U dívky do 16. let věku kromě jejího rozhodnutí musí k výkonu dát souhlas rodiče nebo její zákonný zástupce. Ve věku od 16 do 18 let postačuje k provedení interrupce jejich projev vůle, zdravotnické zařízení má však  právo ještě před výkonem trvat na poučení a písemný souhlas obou rodičů či zákonného zástupce. Po 18. roce věku může žena podstoupit interrupci na vlastní žádost co šest měsíců, je zachována povinnost lékařského tajemství a práva na ochranu osobnosti.

Po 12. týdnu lze těhotenství ukončit jen výjimečně ze závažných zdravotních důvodů. Mezi ně patří například zjištěné vrozené poškození plodu nebo závažné onemocnění matky, jež by se mohlo těhotenstvím zhoršit natolik, že by matku vážně ohrožovalo na zdraví nebo mohlo vést k jejímu úmrtí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *